Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων

0

Σε έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 75.000.000€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 προέβη το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ειδικότερα

α) για το ποσό των 50.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και

β) για το ποσό των 25.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»

Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής, ο Δήμος Καλαμάτας λαμβάνει συνολικά 537.129,02€, εκ των οποίων 358.148,09€ από το  λογαριασμό «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και 178.980,93€ από τους ΚΑΠ.

Source link