Αγορά ακινήτου στη Θουρία για να ανοίξει ο δρόμος

0

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, κρίθηκε νόμιμη η αριθ. 352/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαµάτας, σχετικά µε την απευθείας αγορά ακινήτου στην περιοχή της Τ.Κ. Θουρίας µε σκοπό τη διαπλάτυνση δρόµου.
Προκειμένου να διαπλατυνθεί ο δρόμος Θουρίας – Αμφείας – Πολιανής, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απευθείας αγορά ακινήτου εντός του οικισμού Θουρίας, το οποίο είναι διατεθειμένος να πωλήσει ο ιδιοκτήτης. Πρόκειται για παλιά ερειπωμένη διώροφη οικία μετά του οικοπέδου της, που θα αγορασθεί αντί του ποσού των 12.727,25 €, σύμφωνα με το πρακτικό της σχετικής επιτροπής. Η αγορά του ακινήτου και η κατεδάφιση της οικίας θα ελευθερώσει χώρο για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
Η διαδικασία για την αγορά του ακινήτου θα προχωρήσει άμεσα.Source link