ΑΣΕΠ: Πρόσληψη 18 ατόμων στο Νοσοκομείο Αργολίδας

0

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου της 6ης Υ.ΠΕ., που εδρεύει στο Ναύπλιο της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της Νοσηλευτικής Μονάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας (5νθήμερης & 8ωρης απασχόλησης), συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

-6ΥΕ Φύλακες-Νυκτοφύλακες, Γ.Ν. Αργολίδας-Ν.Μ. Ναυπλίου, Ναύπλιο Αργολίδας

-7ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, Γ.Ν. Αργολίδας-Ν.Μ. Ναυπλίου, Ναύπλιο Αργολίδας

-5ΥΕ Προσωπικό Εστίασης, Γ.Ν. Αργολίδας-Ν.Μ. Ναυπλίου, Ναύπλιο Αργολίδας.

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν κατά την πρόσληψη θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ.1199/Β’/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ.2718/Β/8-10-2012)απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ασκληπιού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 211 00, Ναύπλιο Αργολίδας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Γκόφα Αναστασίου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 27523 61185.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2018 έως και 03-12-2018.