Δήμος Ευρώτα: Ανακοίνωση για πρόσληψη παιδαγωγών

0

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ «Ευρώτειος Πολιτεία» Ανακοινώνει:

Την πρόθεση της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, προκειμένου να αναπληρώσει δύο (2) θέσεις Π.Ε. Παιδαγωγών, με αντικείμενο την απασχόληση στα τρία (3) Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ευρώτα (Σκάλα – Βλαχιώτη – Νιάτα).

Διάρκεια Απασχόλησης: 

Δευτέρα – Παρασκευή 16:00 – 20:00  Χειμερινό Ωράριο

Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 13:00  Θερινό Ωράριο

Επισημαίνεται ότι:

α) Η αμοιβή των εκπαιδευτικών θα καταβάλλεται βάσει Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου και πάντοτε σε συνάρτηση με την εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

β) Οι εκπαιδευτικοί θα μετακινούνται και στις 3 δομές (1ο ΚΔΑΠ Σκάλας, 2ο ΚΔΑΠ Βλαχιώτη, 3ο ΚΔΑΠ Νιάτων), οπότε θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Π.Ε. Παιδαγωγών

Πτυχίο ή δίπλωμα  Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή  Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης  ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε προγράμματα κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Οι υποψήφιοι θα κριθούν επίσης με βάση την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, τη συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, την παιδαγωγική κατάρτιση, το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, την μέθοδο διδασκαλίας, την άνεση ενασχόλησης με άτομα παιδικής ηλικίας, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την ευθυκρισία και τη διοικητική και οργανωτική ικανότητα. Εξίσου σημαντικά στοιχεία είναι η προσαρμοστικότητα, η συνεργασιμότητα και η ανεπτυγμένη αίσθηση του συλλογικού πνεύματος.

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

Α) Έλεγχος και προεπιλογή των αιτήσεων.

Β) Συνεντεύξεις από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία έχει οριστεί γι΄αυτό το σκοπό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Φωτοαντίγραφο Πτυχίου

Βιογραφικό σημείωμα

Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε Κ.Δ.Α.Π. (όπου υπάρχει)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

– Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία Κωνσταντίνου Σκάλκου 15, Σκάλα Λακωνίας, ΤΚ 23051. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 27350.23326

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και

β) στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ευρώτα (www.evrotas.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 19/11/2018 έως και 22/11/2018.