Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη 10 ατόμων

0

Ο Δήμος Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα της ΠΕ Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου (Υπηρεσία Καθαριότητας), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

-3ΔΕ Οδηγοί, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου

-1ΔΕ Χειριστής Σύνθετου Εκσκαπτικού-Φορτωτικού Μηχανήματος, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου

-6ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμάτας, Τμήμα Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου, Αθηνών 99, Τ.Κ. 241 34, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Παύλου Κασσά).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στα τηλ.: 27213 60802 & 27213 60831.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-02-2019 έως και 11-02-2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here