Δήμος Καλαμάτας: Γνωστοποίηση πρόσληψης συνεργάτη πολιτικού μηχανικού

0

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 01-11-2019
Αρ. πρωτ. 50277

– Ο –
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του αρθρου 213 του ν 4555/2018.

3.-Τον ΟΕΥ του Δήμου Καλαμάτας (ΦΕΚ Β΄ 1297/13.04.2017 και ΦΕΚ Β΄634/27.2.2019).
4.-Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και την εύρυθμη συνεργασία του γραφείου Δημάρχου με την Τεχνική Υπηρεσία για την απρόσκοπτη και ταχεία υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων.
5. Την από ΔΥ 23-10-2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών περί ύπαρξης των πιστώσεων για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη του Δήμου στους αντίστοιχους Κ.Α.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός συνεργάτη απόφοιτου ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, Πολιτικού Μηχανικού.
Γ) Να διαθέτει επαρκείς γνώσεις και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέματα νομιμοποιήσεων, τακτοποίησης κατασκευών και αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης, τοπογραφικών μελετών, αποτυπώσεων και χαράξεων, αρχιτεκτονικών μελετών επιβλέψεων και κατασκευών κτιρίων, στατικών μελετών, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και μελετών πυροπροστασίας. (Με χρήση προγραμμάτων Η/Υ, AutoCAD, κλπ).
Δ) Κατοχή διπλώματος οδήγησης.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα, θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ