Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Ιούλιο 2019

0

Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 6ΘΔΜΩΕΕ-21Α ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Ιούλιο 2019.

Source link