Τα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας στο Πρωτοδικείο Τρίπολης

0

Η διευθύνουσα του Πρωτοδικείου Τρίπολης Παρασκευή Μπουρέλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αφού λάβαμε υπόψη:

(α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 §§ 1 περ. α΄ και 7 περ. α΄ και γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988). Και

(β) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15.5.2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 1857/15.5.2020), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ Α’ 90/1.5.2020) και της από 24.4.2020 Εισήγησης της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα, που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων και, συγκεκριμένα, το άρθρο έβδομο της ανωτέρω ΚΥΑ,  με το οποίο ορίζεται ότι «με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, εφόσον διαθέτει, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19 και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, ήτοι: 1) Σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας, αλλά και από τους συνηγόρους και διαδίκους. 2) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους. 3) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου. 4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.».

Ορίζουμε ότι:

(α) Συνιστάται σε όλους τους δικαστικούςκαι εισαγγελικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς πολίτες, που εισέρχονται στους χώρους του Πρωτοδικείου, να φορούν προστατευτική μάσκακαθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτούς. Τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής, που χρησιμοποιήθηκαν, πρέπει να απορρίπτονται στους ποδοκίνητους κάδους απορριμμάτων, που έχουν τοποθετηθεί στις εξόδους του Πρωτοδικείου και του Δικαστικού Μεγάρου.

(β) Συνιστάται σε όλους τους εισερχομένους να χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους τους χώρους του Πρωτοδικείου.

(γ)Στους χώρους του Πρωτοδικείου πρέπει να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον μεταξύ των προσώπων.

(δ) Στα γραφεία της γραμματείας και των δικαστών οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι πολίτες θα εισέρχονται ένας – ένας ή θα εξυπηρετούνται από την είσοδο του κάθε γραφείου, ανάλογα με τις οικείες σημάνσεις και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο ήτον δικαστή αντίστοιχα, έτσι ώστε να τηρείται το ανώτατο όριο του ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.

(ε) Στα ακροατήρια του Πρωτοδικείου, του Πλημμελειοδικείου και του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θα παρευρίσκονται οι παράγοντες της εκάστοτε εκδικαζομένης υπόθεσης, ήτοι η σύνθεση του Δικαστηρίου, οι συνήγοροι, οι διάδικοι, οι μάρτυρες και οι λοιποί παράγοντες της δίκης. Ειδικότερα, οι συνήγοροι και οι διάδικοι θα παρίστανται, τηρώντας μεταξύ τους απόσταση 1,50 μέτρου κατ’ ελάχιστον, ενώ οι μάρτυρες και οι λοιποί παράγοντες της δίκης θα παρευρίσκονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός των ατόμων, που μπορούν να παρευρίσκονται στο ακροατήριο, ειδάλλως θα αναμένουν τη σειρά τους εκτός της αίθουσας και θα παραμένουν σε αυτήν μόνον κατά τον χρόνο εξέτασης ή σύμπραξής τους. Οι τρίτοι μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου παρευρισκομένων, καθήμενοι στις προορισμένες γι’ αυτούς θέσεις του ακροατηρίου, έτσι ώστε να τηρείται μεταξύ τουςη απόσταση ασφαλείας του 1,50 μέτρου κατ’ ελάχιστον. Ο ανώτατος αριθμός των ατόμων, που μπορούν να παρευρίσκονται στο ακροατήριο, πέραν της σύνθεσης του Δικαστηρίου, ορίζεται σε οκτώ (8).

(στ) Κάθε υπόθεση, για την οποία αναμένεται η προσέλευση μεγάλου αριθμού προσώπων, θα εκδικάζεται στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, με την τήρηση του ανωτάτου αριθμού των ατόμων, που μπορούν να παρευρίσκονται στο ακροατήριο.Και

(ζ) Τα ανωτέρω μέτρα θα αναπροσαρμόζονται κατά τη σταδιακή λήξη της αναστολής των πολιτικών και ποινικών δικών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Πρωτοδικείου Τριπόλεως και να κοινοποιηθεί:α) στην Πρόεδρο Εφετών Ναυπλίου, β) τον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, γ) τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπόλεως, δ) τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως, προκειμένου να ενημερώσει όλα τα μέλη του και ε) τον Αστυνομικό Διευθυντή Αρκαδίας, με την παράκληση να συνδράμει στην εκτέλεση της παρούσας κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Τριπόλεως

Παρασκευή Μπουρέλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών